Informace o OBČANSKÉM SDRUŽENÍ

Stanovy občanského sdružení

" Za rozvoj Konské "

Dle ust. § 6 a násl. zákona o sdružování, zákona č. 83/1990 Sb., ve znění novel.

 

1.                  Název a sídlo sdružení

1.1              Název: Za rozvoj Konské

1.2              Sídlo: Třinec Konská

2.                  Předmět činnosti

2.1              Předmětem činnosti Sdružení je organizace [              ].

3.                  Členství

3.1              Členem Sdružení může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Taková osoba se stává členem okamžikem zaplacení členského příspěvku a prohlášením o souhlasu s těmito stanovami.

3.2              Členství ve Sdružení zaniká:

(a)               písemným oznámením člena;

(b)               rozhodnutím vedení Sdružení;

(c)                smrtí člena.

4.                  Orgány sdružení

Orgány Sdružení jsou:

(a)               Členská schůze

(b)               Vedení

5.                  Členská schůze

5.1              Nejvyšším orgánem Sdružení je Členská schůze. Členská schůze volí členy Vedení tajným hlasováním. Veškerá ostatní hlasování Členské schůze jsou veřejná.

5.2              O průběhu jednání Členské schůze pořizuje zápis člen Vedení. Zápis musí být podepsaný Předsedou a nejméně polovinou členů Vedení. V zápisu musí být uvedeno datum a místo konání, přijatá usnesení a ostatní rozhodnutí, výsledky voleb a dalších hlasování a námitky členů proti usnesením a ostatním rozhodnutím Členské schůze, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohami zápisu jsou prezenční listina, návrhy usnesení a ostatních rozhodnutí, o kterých bylo hlasováno na Členské schůzi. V případě změny stanov Sdružení je přílohou také návrh těchto změn.

5.3              Do výlučné pravomoci Členské schůze patří:

(a)               volba a odvolávání členů Vedení;

(b)               schválení zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení;

(c)                schvalování Stanov Sdružení a jejich změn;

(d)               schvalování výše členských příspěvků navržených Vedením;

(e)               rozhodování o zrušení a zániku Sdružení;

(f)                 rozhodování o jiných záležitostech dle těchto stanov nebo zákona o sdružování.

5.4              Členskou schůzi svolává Vedení nejméně jedenkrát ročně. Nesplní-li Vedení povinnost svolat schůzi, může ji svolat skupina alespoň 50% členů.

5.5              O svolání Členské schůze musí být členové Sdružení vyrozuměni nejméně 5 dní před datem jejího konání a to ústně, vývěskou nebo emailem. Oznámení musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání. K oznámení se připojují návrhy a podklady k nejdůležitějším bodům jednání Členské schůze nebo informace o tom, kde se může člen Sdružení s těmito podklady a návrhy seznámit.

5.6              Jednání schůze a hlasování na ní řídí Předseda nebo pověřený člen Vedení. Vedení též připravuje podklady k jednání.

5.7              Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení. K přijetí jakýchkoli návrhů nebo usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

5.8              K přijetí usnesení o:

(a)               zrušení a zániku Sdružení;

(b)               sloučení s jiným sdružením;

je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Sdružení.

5.9              Každý člen Sdružení má jeden hlas. V případě nedosažení potřebné hlasovací většiny může Vedení objasnit obsah a smysl navrhovaného rozhodnutí a poté je možné hlasovat znovu.

6.                  Vedení

6.1              Vedení je statutárním a výkonným orgánem Sdružení.

6.2              Vedení rozhoduje o všech věcech nespadajících do pravomoci Členské schůze. Vedení se schází dle potřeby. Ze schůze Vedení se pořizuje zápis, který musí být podepsán všemi přítomnými členy Vedení. Schůzi svolává Předseda po dohodě s členy Vedení nejméně 2 dny předem.

6.3              Za Sdružení jedná navenek Předseda nebo člen Sdružení na základě specifického písemného pověření Vedení. Za Sdružení se podepisuje tak, že se k nadepsanému nebo vytištěnému jménu Sdružení připojí otisk razítka Sdružení a buď Předseda nebo dva členové Vedení nebo písemně pověřený člen Sdružení připojí své podpisy.

6.4              Vedení je ze své činnosti odpovědno Členské schůzi.

6.5              K přijetí rozhodnutí Vedení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Vedení. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.

6.6              Vedení se skládá z tří členů. Funkční období členů Vedení je 2 roky a počíná dnem jejich zvolení. Členové Vedení mohou být voleni opakovaně. Předsedu Sdružení volí členové Vedení ze svého středu.

6.7              Člen Vedení může být v průběhu svého funkčního období odvolán Členskou schůzí nebo jednomyslným rozhodnutím Vedení (vyjma hlasu předmětného člena Vedení) v případě, že svým jednáním poruší závažným způsobem nebo opakovaně zájmy Sdružení, popřípadě neúčastní-li se neodůvodněně jednání Vedení po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích měsíců. Návrh na odvolání podává Předseda nebo dva členové Vedení.

6.8              Člen Vedení může během svého funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje písemně na adresu Sdružení a takové odstoupení je účinné ode dne konání nejbližší schůze Vedení. Pokud se schůze Vedení nekoná do třiceti dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce. Od okamžiku odstoupení člena Vedení do okamžiku zvolení nového člena Členskou schůzí jedná Vedení ve zbývajícím složení.

7.                  Práva a povinnosti členů Sdružení

7.1              Člen Sdružení má právo zejména:

(a)               účastnit se všech společných akcí Sdružení;

(b)               hlasovat o všech návrzích na Členské schůzi;

(c)                volit a být volen do orgánů Sdružení;

(d)               navrhovat kandidáty do orgánů Sdružení;

(e)               nahlížet do dokumentace  týkající se činnosti Sdružení a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z této dokumentace.

7.2              Člen Sdružení je povinen zejména:

(a)               dodržovat tyto Stanovy;

(b)               hradit stanovené členské příspěvky, nerozhodne-li Vedení jinak;

(c)                účastnit se všech společných akcí Sdružení;

(d)               svoji případnou neúčast na kterékoli akci včas ohlásit Vedení.

8.                  Organizační řád

Pro podrobnější úpravu práv a povinností členů a pro organizaci Sdružení může členská schůze přijmout organizační řád Sdružení.  

9.                  Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí jednou ročně. Musí být uhrazeny buďto v hotovosti nebo převodem na účet Sdružení, a to do 60 dnů od konání pravidelné členské schůze. Výše členského příspěvku je stanovena ve výši [           ].

10.              Hospodaření Sdružení

Sdružení vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Hlavními zdroji příjmů Sdružení jsou členské příspěvky, granty, dary a dotace. Příjmy Sdružení budou užívány na chod Sdružení, organizaci kulturních a společenských akcí.

11.              Zánik Sdružení

Sdružení zaniká:

(a)               Dle ust. § 12 – 16 zákona o sdružování, zák. č. 83/1990 Sb., ve znění novel;

(b)               Rozhodnutím Členské schůze dle těchto stanov.

 

 


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.